Zespół

Małgorzata Sokołowska
Radca prawny, Wspólnik zarządzający


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2011 r. i w tym samym roku rozpoczęła działalność na rynku usług prawniczych w ramach własnej kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała również, jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek z sektora energetycznego. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”.

Posiada bogate doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, m.in. w sprawach ubezpieczeniowych, związanych z procesem budowlanym, windykacją należności, regulacją stanu prawnego nieruchomości, a także w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Legitymuje się stałą współpracą w zakresie obsługi procesowej jednego z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.

Specjalizuje się również w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Zajmuje się między innymi ustaleniem zasad wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, analizą możliwości finansowych rodziców i uzasadnionych potrzeb dziecka.

Obok prawa procesowego, ważnym obszarem jej zainteresowań, szkoleń i praktyki jest obsługa procedur prowadzenia inwestycji budowalnych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto, od początku kariery zawodowej współpracuje z organizacjami pozarządowymi, obsługując zebrania organów, przygotowując dokumenty do KRS i prowadząc postępowania przed sądem rejestrowym, a także udzielając bieżącego doradztwa prawnego. Jest wyspecjalizowanym trenerem organizacji, prowadzącym szkolenia z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, pożytku publicznego i ochrony danych osobowych.

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 796 686 123
e-mail: m.sokolowska@kancelariapsj.pl

Arkadiusz Jesionek
Adwokat, Wspólnik zarządzający


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego i gospodarczego.

Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu klientów na każdym z etapów sprawy karnej, począwszy od postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, aż do postępowania wykonawczego. Wielokrotnie występował jako obrońca w sprawach, których wartość przekraczała kilkadziesiąt milionów złotych. Z sukcesami uczestniczył w kilkudziesięciu skomplikowanych postępowaniach karnych na terenie całego kraju.

Ekspert w obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych. Obsługuje posiedzenia organów osób prawnych, przygotowuje dokumenty wewnętrzne, doradza w zakresie tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych, a także w kwestiach związanych z prawem pracy. Zajmuje się również procesami przekształceń, połączeń i fuzji spółek prawa handlowego oraz ich likwidacji.

Świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach działalności turystycznej. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych – turystów, ale także przedsiębiorców z całego sektora turystyki i rekreacji, w tym biur podróży, organizatorów imprez turystycznych i wycieczek, przewoźników, właścicieli hoteli, hosteli oraz pensjonatów.

Specjalista w zakresie procedur prowadzenia inwestycji budowlanych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC.

Oferuje kompleksowe wsparcie prawne osobom, które zaciągnęły kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (tzw. kredyty frankowe).

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 501 838 391
e-mail: a.jesionek@kancelariapsj.pl

Ewelina Jurga
Adwokat


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013. Obecnie Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalistka w zakresie prawa rodzinnego, karnego i ubezpieczeniowego. Posiada również doświadczenie zawodowe z dziedziny prawa wojskowego i lotniczego. W latach 2019-2014 pracowała w Skrzydle Lotnictwa Taktycznego JW. 3091 Poznań.

Zdobyte doświadczenie w postępowaniach spadkowych obejmuje: testamenty, stwierdzenia nabycia spadku z ustawy, akty poświadczenia dziedziczenia, zachowki, wydziedziczenia, działy spadków.

Od początku swojej kariery prawniczej zdobywała szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych. W okresie odbywania aplikacji adwokackiej uczestniczyła w dziesiątkach spraw dotyczących rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, w tym w skomplikowanych sprawach z udziałem Prokuratora czy Rzecznika Praw Dziecka, a także w licznych mediacjach. Drugim obszarem zdobywania praktycznych umiejętności był proces karny, zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela prywatnego bądź posiłkowego.

W Kancelarii PSJ, oprócz ww. dziedzin, doskonali swoje umiejętności w prowadzeniu spraw spadkowych i ubezpieczeniowych, biorąc udział w licznych procesach sądowych po stronie ubezpieczyciela, jak również uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce ubezpieczeniowej, medycyny sądowej, czy rekonstrukcji techniczno-medycznej wypadków drogowych.

W zakresie jej zainteresowań znajduje się także tematyka związana z ochroną dóbr osobistych.

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 790 437 006
e-mail: e.jurga@kancelariapsj.pl

Marcin Sławeta
Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2014 r. Aplikację adwokacką odbywał w jednej z czołowych kancelarii adwokacko-radcowskich w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych, prowadzeniu sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach cywilnych, ale także w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego oraz pracy.

Doradza w zakresie tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych, w tym również w ramach zagadnień z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC.

tel. +48 500 378 085
e-mail: m.slaweta@kancelariapsj.pl

Patryk Doliński
Aplikant Radcowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaintersowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa ubezpieczeniowego, z którym związany jest nieprzerwanie od kilku lat, prowadząc kompleksową obsługę roszczeń jednego z wiodących Ubezpieczycieli w Polsce.

W Kancelarii PSJ doskonali się również w prowadzeniu spraw przeciwko bankom w zakresie tzw. kredytów frankowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Kinga Dankowska
Studentka prawa


Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym kierunkiem jej zainteresowań jest prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych związanych z prawem ubezpieczeniowym.

Z Kancelarią PSJ związana jest od początku działalności. Zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeniowego. Tworzy projekty dokumentów związanych z obsługą posiedzeń organów spółek i organizacji pozarządowych oraz formularzy rejestrowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Mirella Marek
Kierownik sekretariatu


Absolwentka Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu na kierunku Zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Doświadczenie w obsłudze administracyjnej podmiotów gospodarczych zdobywała w firmach handlowych i leasingowych. W kancelarii prawnej pracuje od 5 lat.

W Kancelarii PSJ odpowiedzialna jest za kontakt z klientami, urzędami i innymi instytucjami oraz za obieg dokumentów, w tym obsługę specjalistycznych systemów przechowywania dokumentów dotyczących kilkuset spraw. Nadzoruje czynności pracowników Kancelarii w obszarze obsługi administracyjnej.

Posługuje się językiem rosyjskim i angielskim.

Współpraca

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Kancelaria współpracuje ze specjalistami
z różnych dziedzin pokrewnych, m.in.:

Doradca podatkowy
Karol Frąckowiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu imienia A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podatkami zajmuje się zawodowo od 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Skarbowym wyspecjalizowanym w obsłudze dużych podmiotów oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym, a następnie współpracując z jedną z wiodących wielkopolskich kancelarii prawnych. W administracji skarbowej zajmował się rozpatrywaniem spraw podatkowych oraz kierował zespołem do spraw zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym. Współpracując z kancelarią prawną reprezentował klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, a także zajmował się optymalizacją obciążeń podatkowych, jak również zarządzaniem ryzykiem podatkowym różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wyznaje zasadę, iż nowoczesne doradztwo podatkowe rozpoczyna się już na bardzo wczesnym etapie planowania biznesu lub poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych, a jego istotą jest całościowa analiza aktywności gospodarczej klienta w celu optymalizacji rozliczeń i zarządzania ryzykiem podatkowym na każdym etapie prowadzenia biznesu.

Rzecznik Patentowy
dr inż. Robert Lewicki

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz studium podyplomowego: „Menedżer projektów badawczych”. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu m.in. prawa własności przemysłowej, transferu technologii, komercjalizacji wyników prac B+R oraz wyceny własności intelektualnej.

Doświadczenie w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego zdobywał w jednej z największych kancelarii patentowych w Wielkopolsce, gdzie zajmował się doradztwem w zakresie ochrony własności intelektualnej, badaniami zdolności i czystości patentowej wynalazków, oceną zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych, sprawami dot. naruszeń praw własności przemysłowej, przygotowywaniem dokumentacji zgłoszeniowej, jak również prowadzeniem postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Od 2009 koordynator, kierownik i lider zespołu w proinnowacyjnych projektach o charakterze inwestycyjnym, doradczym i szkoleniowym. W latach 2010-2014 adiunkt na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2015-2016 dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Wielkopolskim Instytucie Jakości.

Aktualnie przewodniczący rad nadzorczych spółek prowadzących działalność w obszarze nowoczesnych technologii i optymalizacji rozwiązań dla biznesu.

Coach
Monika Bronikowska

Absolwentka wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła Akademię Trenera na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Coaching Menadżerski przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2015 roku akredytowany Coach ACC ICF. Z Kancelarią współpracuje przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy.

W ciągu swej kariery poprowadziła wiele godzin warsztatów i szereg szkoleń w dziedzinie coachingu i psychologii. Specjalizuje się w life coachingu oraz szkoleniach indywidualnych i grupowych z zakresu kompetencji miękkich. W przeciągu kilku lat współpracowała z małymi firmami i korporacjami, angażując się w pasję, która przerodziła się w pracę.

Posługuje się Polskim Językiem Migowym