Prawo karne Poznań

Jesteśmy Kancelarią Prawną z Poznania, która w ramach swojej działalności świadczy na rzecz podejrzanych, oskarżonych, a także osób pokrzywdzonych w wyniku czynu zabronionego, kompleksowe usługi prawne na każdym z etapów postępowania karnego – zarówno w sprawach o przestępstwa (zbrodnie, występki), jak i o wykroczenia.

Zdecydowana większość naszych działań koncentruje się na obszarze województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. W razie potrzeby, Kancelaria reprezentuje klientów także przed organami procesowymi w innych regionach kraju.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiego spectrum spraw karnych,
w tym przede wszystkim o:

 • oszustwo
 • pozbawienie wolności
 • groźby karalne
 • udzielenie korzyści majątkowej
 • składanie fałszywych zeznań
 • kradzież / rozbój
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
 • bójka i pobicie
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu / naruszenie nietykalności cielesnej
 • urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych
 • przerobienie i podrobienie dokumentów
 • uporczywe nękanie
 • znęcanie się (fizyczne i psychiczne)
 • uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego
 • jazda i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • przekroczenie prędkości
 • zniesławienie (pomówienie)
 • znieważenie funkcjonariusza

Do każdego przypadku podchodzimy w sposób indywidualny, podejmując efektywne działania prawne.

Prawo Karne Poznań – zakres usług Kancelarii

 • Porady prawne z zakresu prawa karnego w Poznaniu

Prawnicy „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” udzielają porad prawnych i konsultacji z zakresu prawa karnego w Poznaniu zarówno przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak i na dalszych etapach postępowania karnego – w tym postępowania wykonawczego. Na życzenie klienta porada może przyjąć formę pisemnej opinii prawnej.

 • Postępowanie przygotowawcze Poznań

Z doświadczenia pracowników naszej Kancelarii wynika, iż w większości przypadków postępowanie przygotowawcze stanowi kluczowy etap postępowania karnego. To w ramach tego etapu postępowania zapadają decyzje o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu lub umorzeniu sprawy. Z tego właśnie względu najwłaściwszym rozwiązaniem – zarówno z perspektywy podejrzanego, jak i pokrzywdzonego – jest zaangażowanie w sprawę obrońcy / pełnomocnika już na samym jego początku. 

W ramach czynności podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym oferujemy, m.in.:

1.Podejrzany

 • przygotowanie strategii obrony
 • udział w czynnościach przesłuchania podejrzanego, pokrzywdzonego, świadka
 • udział w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
 • udział w końcowym zaznajomieniu się z materiałami zebranymi przez organy ścigania
 • sporządzanie stosownych pism procesowych, w tym m.in. zawierających wnioski dowodowe w sprawie
 • negocjowanie w imieniu klienta rodzaju i wymiaru kary oraz środków karnych, w przypadku woli dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej

2.Pokrzywdzony

 • sporządzenie projektu pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • udział w czynnościach przesłuchań pokrzywdzonego, świadków, podejrzanego
 • sporządzanie stosownych pism procesowych - w tym, m.in. zawierających wnioski dowodowe w sprawie
  lub stanowiących środki zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć organu prowadzącego postępowanie

III. Postępowanie sądowe Poznań

Postępowanie sądowe stanowi kolejny etap postępowania karnego. W ramach tej fazy postępowania ustalone zostaje przez sąd, czy oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu, czy też nie, a w konsekwencji  wydawany jest odpowiedni wyrok – uniewinniający, skazujący lub umarzający postępowanie.

W ramach czynności podejmowanych w postępowaniu sądowym oferujemy, m.in.:

 • reprezentowanie oskarżonego przed sądem (zgodnie z przygotowaną strategią obrony),
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) przed sądem,
 • udział w posiedzeniach sądowych (wyjaśnienia oskarżonego, przesłuchania świadków, biegłych, tłumaczy),
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej, zgodnej z przyjętą strategią obrony,
 • wnoszenie środków zaskarżenia od niekorzystnych decyzji procesowych (zażalenie, apelacja, kasacja)

IV. Postępowanie wykonawcze Poznań

„Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” podejmuje się obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym, tj. postępowaniu prowadzonym po uprawomocnieniu się orzeczenia zapadłego
w postępowaniu sądowym, dotyczącym jego wykonania.

Najczęstszymi sprawami, którymi zajmuje się Kancelaria w ramach postępowania wykonawczego są:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w odbywaniu kary
 • zmiana postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny
 • umorzenie lub rozłożenie na raty orzeczonych należności sądowych i świadczeń