Podział majątku Poznań

Jedną ze specjalizacji „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” jest podział majątku. Poznań i jego okolice to główny teren działania naszych adwokatów i radców prawnych. Udzielamy porad prawnych dotyczących majątku osobistego i wspólnego, objaśniamy, na czym dokładnie polega wspólność majątkowa, jak szacowana jest jego wartość i kiedy można wnioskować o podział. Wyjaśniamy, jak przebiega sprawa dotycząca podziału majątku, na czym polegają spłaty i dopłaty czy jakimi przesłankami polskie orzecznictwo kieruje się przyznając rzeczy na własność. Reprezentujemy naszych Klientów w toku spotkań negocjacyjnych lub postępowań sądowych dotyczących podziału majątku – zarówno w przypadkach, gdy strony dojdą do porozumienia w tym zakresie, jak i w sytuacjach braku kompromisu pomiędzy byłymi małżonkami.

Podział majątku Poznań - kiedy jest możliwy?

Podziału majątku można dokonać, gdy pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Najczęściej dochodzi do niej po rozwodzie. Czasami jednak do wyłączenia wspólności majątkowej może dojść w trakcie trwania małżeństwa. Wtedy podział majątku można wykonać w formie pisemnej umowy lub podczas postępowania przez sądem.

Majątek osobisty – co się na niego składa?

Majątek osobisty każdego z małżonków nie jest zaliczany do wspólności, dlatego jego wartość nie jest brana pod uwagę podczas sądowego podziału.

Do grupy tej zalicza się wyłącznie następujące składniki:

 • przedmioty, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • przedmioty nabyte w wyniku dziedziczenia (otrzymania spadku), darowizny lub zapisu – wyjątkiem jest sytuacja,
  gdy darczyńca postanowi inaczej,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej regulowanej odrębnymi przepisami,
 • przedmioty osobistego użytku jednego z małżonków (obuwie, odzież, kosmetyki itp.),
 • prawa niezbywalne przysługujące jednej osobie (m.in. prawa alimentacyjne),
 • przedmioty pochodzące z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ciała lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzeń lub innej działalności zarobkowej,
 • przedmioty uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia,
 • prawa twórcy (m.in. prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej),
 • przedmioty majątkowe nabyte za inne składniki wchodzące w skład majątku osobistego.

Majątek wspólny – co się na niego składa?

Podziałowi podlega majątek wspólny.  Ustawowa wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego.

Do majątku wspólnego należą m.in.:

 • pobrane wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzonej działalności gospodarczej oraz innej działalności zarobkowej,
 • dochody uzyskiwane z majątku wspólnego oraz osobistego (m.in. czynsze za wynajem domu, mieszkania czy lokalu komercyjnego),
 • nieruchomości nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej (domy, mieszkania, działki itp.),
 • ruchomości nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej (m.in. samochody),
 • środki zgromadzone w OFE lub pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego (meble, obrazy, sprzęt RTV i AGD, dywany itp.) nabyte po powstaniu wspólności.

Małżonkowie przed momentem powstania ustawowej wspólności majątkowej (lub w jej trakcie) mogą podpisać intercyzę. Dokument ten wyłącza konkretne grupy przedmiotów nabytych w czasie trwania małżeństwa z majątku wspólnego (tym samym zalicza się je do majątku osobistego poszczególnych stron).

Podział majątku - na czym polega?

Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony w formie:

 1. Postępowania sądowego

Sądowy podział majątku polega na ustaleniu zakresu i wartości składników wchodzących w jego skład oraz na:

 • fizycznym podziale rzeczy pomiędzy strony,
 • przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego,
 • sprzedaży mienia i podziale uzyskanych środków.

To ostatnie rozwiązanie jest niekorzystne, ponieważ przeprowadza się je na podstawie przepisów prawa cywilnego dotyczących egzekucji, co znacznie obniża wartość poszczególnych składników.

Sąd z urzędu ustala skład i wartość majątku wspólnego – najczęściej w tym celu powoływani są biegli, którzy dokonują wyceny. W praktyce oznacza to, że sąd może zaliczyć do majątku wspólnego nawet przedmiot, który obie strony zgodnie uznały
za majątek osobisty.

Jeden z małżonków może złożyć wniosek, aby sąd dokonał podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód. Sąd przychyla się do tej decyzji, gdy podział nie spowoduje dużej zwłoki w sprawie. Wtedy postępowanie ma tryb procesowy.
Gdy rozwód zostanie orzeczony, a wyrokrozstrzygający o podziale majątku wspólnego uchylony, dalsze postępowanie przebiega w trybie nieprocesowym.

 1. Umowy pomiędzy stronami

Po ustaniu wspólności majątkowej małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w formie umowy. To rozwiązanie wymaga dojścia do wzajemnego porozumienia, ale pozwala uniknąć przedłużania się postępowania sądowego. W przypadku, gdy jednym ze składników majątku jest nieruchomość, umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Podział majątku Poznań – pomoc prawna

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach o podział majątku w Poznaniu. Prawnicy specjalizujący się w tematyce prawa rodzinnego i opiekuńczego wnikliwie zapoznają się ze stanem faktycznym Twojej sprawy i doradzą Ci najkorzystniejsze rozwiązania. Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i skutecznie pomagają dojść do porozumienia z drugą stroną, aby obniżyć koszty i skrócić czas trwania postępowania. W przypadku braku porozumienia występujemy z odpowiednimi wnioskami i dochodzimy praw Klientów przed sądami wszystkich instancji.