Alimenty Poznań

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o alimenty. Poznań i woj. wielkopolskie stanowi główny teren naszej działalności. Prawnicy z Kancelarii udzielą Ci szczegółowych i wyczerpujących porad prawnych dotyczących prawa alimentacyjnego, wyliczenia wysokości alimentów oraz materiału dowodowego, który należy zgromadzić. Zajmiemy się sporządzeniem pozwu i pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności związanych z jego prawidłowym złożeniem w celu wyznaczenia terminu rozprawy. Doświadczony adwokat / radca prawny prawa rodzinnego podejmie się także reprezentowania Klienta w toku sprawy sądowej o alimenty w Poznaniu.

Kiedy ubiegać się o alimenty?

O alimenty mogą ubiegać się dzieci biologiczne i przysposobione, małżonkowie (po orzeczeniu rozwodu lub separacji) oraz rodzice (od pełnoletnich dzieci). Sądy nakładają zobowiązanie do płacenia alimentów na członków rodziny w linii prostej, którzy nie sprawują na stałe opieki nad osobami uprawnionymi do świadczenia.

Jak wyliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do płacenia świadczenia. Wszystkie czynniki należy dokładnie przeanalizować, wyliczyć i udokumentować.

Obowiązek alimentacyjny ma na celu dostarczenie dziecku środków potrzebnych na utrzymanie oraz wychowanie. Środki te mają pokryć bieżące potrzeby (wyżywienie, mieszkanie, higiena, odzież, leczenie) oraz potrzeby związane z przygotowaniem małoletniego do dorosłego życia (m.in. kształcenie, rozwijanie zdolności, wypoczynek, dbałość o kondycję fizyczną, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i duchowych).

Polskie ustawodawstwo nie reguluje ścisłego taryfikatora alimentacyjnego. Oznacza to, że można żądać wybranej przez siebie kwoty, ale sąd dokładnie zweryfikuje sytuację i do niej się przychyli lub nie. Najczęściej wyższe alimenty są przyznawane w relacji rodzic-małoletnie dziecko. Alimenty od byłego małżonka lub dziecka najczęściej mają na celu zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb.

Prawo rodzinne przewiduje postulat równowagi stopy życiowej. Jednocześnie orzecznictwo bierze pod uwagę przede wszystkim to, że rodzice mają zapewnić niesamodzielnemu dziecku właściwe warunki do utrzymania i wychowania. W praktyce nie zawsze więc sąd przychyli się do kwoty pozwalającej na luksusowe zachcianki dziecka (mimo, że rodzic ma takie możliwości finansowe).

Podczas wyliczania wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę dochodów z tytułu:

  • świadczeń z pomocy społecznej,
  • świadczeń wychowawczych,
  • świadczeń rodzinnych.

Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych pozwanego. Do pozwu można załączyć zeszłoroczny PIT drugiego rodzica, opisać jego wykształcenie, zawód i doświadczenie, dotychczasowe miejsca pracy, przykładowe oferty dla osób o podobnych kwalifikacjach itp. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny pomiędzy rodzicami nie jest dzielony na pół. Na osobę, która na co dzień wychowuje dziecko, przypada kwota niższa niż na drogą stronę ze względu na jej osobiste starania (czynności związane z codziennym utrzymaniem dziecka).

Alimenty Poznań - jak i gdzie wnieść pozew?

Podczas rozwodu małżonków mających małoletnie dzieci sprawę alimentów rozstrzyga sąd okręgowy w wyroku rozwodowym (na żądanie sąd może rozstrzygnąć również o przyznaniu alimentów dla małżonka).

Sprawy o ustalenie alimentów poza rozwodem bądź o ich podwyższenie, obniżenie oraz uchylenie rozpatrują sądy rejonowe właściwe dla miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego (właściwy sąd wybiera powód). Pozew o alimenty jest zwolniony z opłat sądowych.

Do 18. roku życia w procesie stroną jest rodzic wychowujący dziecko, a po uzyskaniu pełnoletniości występuje ono samodzielnie. W pozwie należy wskazać dochodzoną miesięczną kwotę, sposób i termin jej płatności. Swój wniosek powinieneś odpowiednio uzasadnić. Ważne jest wykazanie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka i określenie części, którą powinna ponosić druga strona. Dokument trzeba złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach.

Do pozwu o alimenty należy załączyć:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • dowody ponoszonych kosztów (rachunki, faktury, potwierdzenia wpłat itp.),
  • zaświadczenie o wysokości zarobków i zasiłkach oraz innych świadczeniach,
  • dokumenty poświadczające sytuację finansową lub możliwości zarobkowe pozwanego (ewentualnie).

W treści pozwu najlepiej wskazać świadków, którzy będą zeznawać w sprawie. Warto zamieścić również wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu – wtedy dziecko otrzyma alimenty jeszcze przed wydaniem wyroku.

Alimenty Poznań – pomoc prawna

„Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” zapewnia kompleksową pomoc w sprawach o alimenty w Poznaniu na dzieci, od byłego małżonka lub rodziców. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych zapoznaje się ze stanem faktycznym sprawy, udziela wskazówek dotyczących rodzaju potrzebnych dokumentów i ustala potencjał wysokości roszczenia. Następnie przygotuje pozew zgodny z wymogami formalnymi (wraz z wnioskami zabezpieczającymi) i wnosi go do sądu z wyselekcjonowanymi załącznikami.

Na bieżąco referujemy Klientowi stan sprawy i znaczenie poszczególnych czynności sądowych dokonywanych na posiedzeniach. Adwokat lub radca prawny bierze udział w posiedzeniach, zajmuje się postulowaniem o wydanie bieżącej dokumentacji i kontrolą przebiegu sprawy.