Rozwód Poznań

Rozważasz złożenie pozwu o rozwód? A może jesteś już w trakcie rozwodu, ale skomplikowane procedury budzą kolejne pytania i obawy? Pomożemy Ci zrozumieć, jak przebiega cały proces oraz wyjaśnimy, jakie prawa i obowiązki Ci przysługują. Opracujemy skuteczne rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zadbamy, aby cała procedura przebiegła zgodnie z przepisami, a przy tym możliwie, jak najsprawniej. Dopilnujemy wszystkich obowiązujących terminów i formalności oraz postaramy się o szybkie rozstrzygnięcie sprawy. Wspólnie przejdziemy przez ten trudny dla Ciebie okres i pomożemy Ci zabezpieczyć Twoje interesy (m.in. dotyczące opieki nad dziećmi, podziału majątku wspólnego czy przyznania świadczeń alimentacyjnych).

Nasi doświadczeni adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w tematyce prawa rodzinnego i opiekuńczego zadbają, aby to trudne doświadczenie upłynęło bez niepotrzebnych problemów. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód. Poznań to siedziba naszej Kancelarii – zespół prawników ma za sobą wiele spraw rozwodowych z orzekaniem oraz bez orzekania o winie toczących się w poznańskim sądzie okręgowym. Podejmujemy się prowadzenia spraw na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy zarówno osoby wnoszące o rozwód, jak i pozwanych.

Kiedy sąd może orzec rozwód w Poznaniu?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa, które może nastąpić w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami następuje zupełny oraz trwały rozkład pożycia. Sąd bierze pod uwagę rozkład subiektywny (wewnętrzne nastawienie małżonków) oraz obiektywny (dostrzegalny z zewnątrz). Przyczyny rozkładu pożycia mogą być zawinione (np. uzależnienie, agresja, lekceważenie, nieetyczne postępowanie, wrogość) lub niezawinione (np. ciężka choroba).

Całkowity rozpad pożycia oznacza zerwanie więzi:

 • duchowej (psychicznej) – wzajemne stosunki uczuciowe pomiędzy małżonkami, szacunek, zaufanie, szczerość i lojalność, uwzględnianie osobistych potrzeb drugiej strony, gotowość do kompromisów itp.,
 • fizycznej – utrzymywanie więzi intymnej pomiędzy małżonkami,
 • gospodarczej – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Najczęściej więź ta oznacza wspólne zamieszkiwanie i posiadanie wspólnego majątku.

Trwałość rozkładu pożycia oznacza brak szans na odbudowę więzi łączących małżonków. Jest ona określana indywidualnie na podstawie doświadczenia życiowego.

Kiedy sąd może odmówić orzekania o rozwód?

Sądy orzekające rozwody są zobligowane z urzędu do rozważenia, czy nie zachodzą negatywne przesłanki mogące uniemożliwić udzielenie rozwodu małżonkom.

Do przesłanek przemawiających za odmową rozwodu należą sytuacje, gdy:

 • wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci – pod uwagę brane jest m.in. to, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi dzieci z rodzicem, z którym nie zamieszkają (w stopniu osłabiającym wykonywanie obowiązków rodzicielskich), zaspokojenie potrzeb materialnych i moralnych małoletnich. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego pod uwagę należy wziąć także wiek dzieci i ich stan zdrowia oraz stopień wrażliwości,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – przepisy prawne nie regulują dokładnie, jakie sytuacje oznaczają złamanie zasad współżycia społecznego (orzecznictwo jest indywidualne),
 • rozwodu żąda małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia – wyjątkiem jest sytuacja, gdy druga strona zgadza się na rozwód lub brak jego orzeczenia godziłby w ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

Warto jednak podkreślić, że rozwód w Poznaniu lub innym sądzie może zostać orzeczony mimo wystąpienia negatywnych przesłanek. W interesie społecznym nie leży bowiem utrzymywanie związków, w których nie istnieje wspólnota małżeńska i dalsze funkcjonowanie małżeństwa nie ma szans. W takiej sytuacji ważne jest przede wszystkim umiejętne poprowadzenie sprawy przez adwokata i ukazanie, że dalsze utrzymywanie małżeństwa nie jest uzasadnione.

Rozwód bez orzekania o winie

W orzeczeniu o rozwodzie zamieszcza się sentencję dotyczącą orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z przepisami w orzecznictwie stosuje się zapisy mówiące, że:

 • obie strony ponoszą winę za rozkład pożycia,
 • jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia,
 • żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia.

Gdy obie strony są zgodne, mogą wnioskować o rozwód bez orzekania o winie. Wtedy sąd nie będzie zobligowany do prowadzenia postępowania dowodowego dotyczącego ustalenia winnego rozpadu pożycia. Takie postępowanie jest krótsze i mniej wyczerpujące psychicznie, ponieważ nie wymaga szczegółowego opowiadania o wielu prywatnych szczegółach z życia.

Rozwód z orzekaniem o winie

Małżonkowie mogą wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie. Wtedy sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego i orzeczenia o winie za rozpad pożycia. Definicję winy polskie sądy czerpią z prawa cywilnego. Za winę uznaje się element obiektywny (naruszenie konkretnej normy postępowania) i subiektywny (stosunek psychiczny osoby do jej zachowania się lub zaniechania). Wina może zostać przypisana tylko wtedy, gdy oba te elementy będą występować łącznie. O winie jednego z małżonków może stanowić wyłącznie naruszenie obowiązków lub zaniechanie,  które mają wpływ na rozkład pożycia.

Za przyczyny zawinionego rozwodu sądy najczęściej uznają:

 • nałogi – alkoholizm, narkomanię itp.,
 • agresję,
 • groźby,
 • nieetyczne postępowanie wobec drugiego małżonka,
 • niewierność,
 • niegospodarność,
 • unikanie pracy,
 • nieporozumienia na tle seksualnym,
 • zaniedbywanie małżonka,
 • opuszczenie małżonka,
 • uzależnienie od Internetu,
 • zły stosunek do rodziny współmałżonka,
 • odmowę współżycia.

Rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

Kluczową różnicą pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie, a bez takiego orzekania jest późniejszy wpływ na obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Alimentów od byłego małżonka nie może żądać osoba, która została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia. Strona niewinna może wnioskować o przyznanie alimentów od osoby uznanej za wyłącznie winną nawet wtedy, gdy nie będzie znajdować się w niedostatku. Wystarczy, aby udowodniła, że rozłąka przyczyniła się do pogorszenia jej sytuacji materialnej, a były małżonek ma możliwości majątkowe i zarobkowe, by zaspokoić jej uzasadnione potrzeby.

Gdy małżonkowie zrezygnują z orzekania o winie w wyroku rozwodowym, strona, która faktycznie przyczyniła się do rozkładu pożycia, będzie mogła żądać od byłego małżonka (faktycznie niewinnego) alimentów. Takie prawo przysługuje jej, gdy znajdzie się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka wygasa po upływie 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu lub gdy były małżonek zawrze ponowny związek małżeński. Termin 5 lat nie dotyczy roszczeń wobec byłego małżonka uznanego za winnego rozpadu pożycia.

Rozwód Poznań – ile kosztuje i kto ponosi jego koszty?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Dodatkowe opłaty pobierane są w przypadku zasądzenia w orzeczeniu kończącym postępowanie alimentów na rzecz byłego małżonka (ponosi je strona zobowiązana do alimentów, a ich wysokość jest uzależniona od zasądzonego roszczenia).

Strona powodowa jest zobowiązana zwrócić całe koszty procesu stronie pozwanej, gdy sąd nie uwzględni jej żadnych zasadniczych żądań (dotyczących rozwodu i winy). Gdy żądania powoda (co do rozwodu i winy) zostają w całości uwzględnione, koszty procesu ponosi strona pozwana. Najczęściej sądy orzekają koszty rozwodowe po stronie uznanej za wyłącznie winną rozpadu pożycia (przyjęło się, że strona ta przegrywa cały proces).

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód w Poznaniu obowiązkowo należy dołączyć:

 • oryginalny akt małżeństwa,
 • oryginalne akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,
 • dowód wniesienia opłaty od pozwu (600 zł).

Dodatkowo do pozwu warto dołączyć dokumenty, które mogą stać się dowodami w sprawie:

 • wszelkie dokumenty mogące świadczyć o winie małżonka – np. zdjęcia potwierdzające zdradę, sprawozdania wydane przez detektywa, kopie widomości e-mail lub SMS, dokumenty dotyczące interwencji policji, dokumenty potwierdzające założenie niebieskiej karty,
 • zeznania PIT z ostatnich dwóch lat – obu stron,
 • kopie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych potwierdzających wysokość uzyskiwanych zarobków,
 • zestawienie przestawiające źródła i wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • zestawienie kosztów utrzymania rodziny – najlepiej, gdy będzie poparte konkretnymi rachunkami i umowami
  (np. umową kredytową, polisami ubezpieczeniowymi itp.),
 • zestawienie ze wskazaniem danych świadków w sprawie i okoliczności, na które mają oni zeznawać.

Rozwód Poznań – gdzie złożyć pozew?

Należy przygotować 3 kopie pozwu o rozwód – dla siebie, sądu (oryginał) i drugiej strony (odpis). Do wszystkich kopii trzeba dołączyć te same załączniki. Oryginał i odpis wraz z załącznikami można złożyć w siedzibie sądu (biurze podawczym)
lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Sprawy rozwodowe prowadzone są przez sądy okręgowe w okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (gdy jedna ze stron nadal tam mieszka). Gdy żadne z małżonków nie mieszka ani nie ma miejsca zwykłego pobytu w tym okręgu  , właściwy jest sąd w miejscu zamieszkania osoby pozwanej. W przypadku braku tej podstawy, należy wybrać sąd w miejscu zamieszkania powoda.

Waszym wspólnym miejscem zamieszkania był Poznań? Rozwody dla miasta i okolicznych miejscowości rozstrzyga Sąd Okręgowy przy ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań.

Rozwody Poznań – pomoc prawna

Kancelaria „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” prowadzi sprawy o rozwód w Poznaniu. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pozwy i wnioski, przygotowujemy materiał dowodowy i reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Zapewniamy pomoc doświadczonego prawnika, który objaśni Ci zawiłości postępowania rozwodowego, wnikliwie zapozna się z charakterem sprawy i podpowie najkorzystniejsze rozwiązania.Bogate doświadczenie procesowe łączymy z indywidualnym podejściem do Klienta. Działamy w sposób delikatny i dyskretny oraz dbamy o korzystne rozstrzygnięcie powierzonych nam spraw.