Sprawy rodzinne Poznań

Jednym z filarów, na których oparta została kancelaria  „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska”, są sprawy rodzinne. Poznań – jako siedziba naszego biura – stanowi główny teren działania prawników z Kancelarii. Zapewniamy kompleksowe porady prawne z  zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentujemy Klientów w toku toczących się postępowań sądowych. Podejmujemy się również rodzinnych mediacji i negocjacji, co często pozwala polubownie zakończyć sprawę jeszcze przed zwróceniem się do sądu i rozpoczęciem postępowania.

Szczególną wagę przykładamy do zachowania poufności powierzonych nam informacji. Doskonale wiemy, że występowanie w sądzie przeciwko byłemu małżonkowi stanowi ogromne obciążenie psychiczne, dlatego nasz adwokat lub radca prawny stara się otoczyć Klienta szczególną opieką aż do momentu wydania orzeczenia. Doświadczony adwokat lub radca prawny ma świadomość tego, że w tak delikatnej materii jaką jest prawo rodzinne, istotny jest nie tylko sam wynik sprawy, ale również dyskrecja oraz komfort psychiczny reprezentowanej strony.

Sprawy rodzinne w Poznaniu – poznaj zakres prowadzonych przez nas spraw

Prowadzimy sprawy rozwodowe lub o orzeczenie separacji, o podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem i inne kwestie rodzinne. Doradzamy również w sprawach majątkowych umów małżeńskich – nasz adwokat lub radca prawny może Ci pomóc sporządzić intercyzę jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński lub już w jego trakcie.

Rozwody i separacje w Poznaniu

Postępowania rozwodowe w Poznaniu to jedne z najczęstszych spraw zlecanych prawnikom naszej Kancelarii. Przed miejscowym sądem okręgowym zapada około 6 000 wyroków rozwodowych rocznie. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną pozywającym oraz pozwanym na każdym etapie postępowania. Jako profesjonalny pełnomocnik możemy podjąć się mediacji rodzinnych lub zająć się skierowaniem sprawy do sądu (m.in. przygotowaniem i złożeniem pozwu), opracowaniem strategii działania i reprezentacją Klienta przed sądem. Staramy się maksymalnie odciążyć psychicznie naszego Klienta, dbamy, aby rozwód przebiegł możliwie szybko i kończył się orzeczeniem korzystnym dla reprezentowanej przez nas strony.

Sprawy o alimenty w Poznaniu

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty w Poznaniu. Reprezentujemy zarówno strony, które dochodzą alimentów, jak i pozwanych o ich zapłatę. Nasz adwokat lub radca prawny pomoże Ci wskazać usprawiedliwione potrzeby uprawniające do alimentacji, podpowie, jaką dokumentację zgromadzić w tym celu oraz, jak udowodnić możliwości zarobkowe pozwanego.  Za priorytet stawiamy sobie należyte zabezpieczenie potrzeb Twoich i Twojego dziecka.Nasi prawnicy mają również doświadczenie w obronie pozwanych o alimenty. Pomożemy Ci wykryć sztuczne zawyżanie kosztów utrzymania i związanych z nimi roszczeń. Podejmujemy się także prowadzenia spraw o alimenty od byłego małżonka lub od dziecka dla rodzica.

Sprawy o władzę rodzicielską

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa władzę rodzicielską jako obowiązek i prawo rodziców do pieczy nad osobą i majątkiem małoletniego dziecka oraz jego wychowaniem. W celu ochrony dziecka przed niewłaściwym wpływem jednego z rodziców, może być konieczna ingerencja sądu. Sprawy rodzinne w Poznaniu, które prowadzimy to także, m.in. postępowania o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Obojgu rodzicom przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem. Prawo to jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Może ono obejmować osobiste spotkania oraz wszelkie relacje na odległość. Adwokat bądź radca prawny z naszej Kancelarii pomoże Ci uregulować sądownie kontakty, gdy drugi rodzic ich odmawia lub je utrudnia. Szczegółowo opiszemy we wniosku stawiane oczekiwania i odpowiednio je uzasadnimy. Reprezentujemy nie tylko rodziców, ale także dziadków dziecka.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego po zakończeniu trwania małżeństwa pozwala uregulować kwestie finansowe i ostatecznie zamknąć jeden z etapów w swoim życiu. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych pomaga dokonać sprawnego i satysfakcjonującego dla obu stron podziału majątku na drodze polubownej (na podstawie umowy) lub sądowej. Bierzemy udział w negocjacjach i doradzamy rozwiązania, które pozwalają obniżyć koszty postępowania oraz sprawiedliwie rozdzielić mienie pomiędzy byłych małżonków.

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Zmiany prawa rodzinnego i opiekuńczego zaostrzyły przepisy dotyczące uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Nasz adwokat lub radca prawny może reprezentować zarówno stronę pozywającą, jak i dłużnika alimentacyjnego obawiającego się komornika lub organów ścigania. Do przestępstwa dochodzi, gdy łączna wysokość zaległości (ustalonych na drodze orzeczenia sądowego lub ugody przed sądem) wynosi równowartość odpowiadającą minimum trzem miesiącom świadczeń.

Sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania bądź unieważnienia, za domniemanego ojca polskie prawo uznaje męża matki. Przedłużające się postępowanie rozwodowe może oznaczać, że kobieta urodzi dziecko partnerowi, z którym stworzyła nowy związek. W świetle prawa za ojca dziecka zostanie jednak uznany były mąż. Należy wtedy złożyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Nasz prawnik pomoże szybko dopełnić formalności sądowych z tego zakresu.

Sprawy rodzinne Poznań – pomoc prawna

Sprawy rodzinne są trudne dla obu stron postępowania. Nasi Klienci wkraczają bowiem na drogę sądową z osobami, które dotychczas były im najbliższe. To rodzi duży niepokój i niepewność oraz wiąże się z ogromnym stresem. Pomoc adwokata lub radcy prawnego, który jest stroną niezaangażowaną uczuciowo, pozwala realnie ocenić sytuację. Nasz zespół adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy rodzinne w Poznaniu wysłucha Klienta, przeanalizuje fakty i oceni szansę na wygraną. Następnie opracuje plan działania i podejmie w Twoim imieniu kroki zgodne z obowiązującymi przepisami.